תקנון

שימוש מוגבל

האתר מיועד לשימוש אישי בלבד, על אחריות המשתמש בלבד. אין לבצע באתר או באיזה מתכניו שימוש מסחרי כלשהו ללא אישור מראש של בעלי האתר.

כל שימוש בלתי חוקי באתר או באיזה מתכניו, לרבות פרסום לשון הרע על מאן דהוא, אסורים בהחלט והנך מתחייב להימנע מכך.

מידע וקישורים באתר

מידע, ידיעות (לרבות עיתונאיות) ואינפורמציה מסוג כלשהי, מוצגים באתר בעירבון מוגבל באשר לדיוקן, ולא יהא באיזה מהם משום מצגים מחייבים ו/או התחייבויות כלשהם של האתר ו/או בעליו ו/או עובדיו, ו/או של צדדי ג’ כלשהם אליהם מתייחס המידע. הנך מתבקש להתייחס למידע באתר, בזהירות המתבקשת.
באתר מופיעים קישורים לאתרים ו/או למידע באתרים אחרים. אין לאתר ו/או לבעליו כל קשר ו/או שליטה ו/או אחריות לאתרים האחרים ו/או לתכנים ולמידע אשר בהם, והגלישה לאתרים אלה, גם היא, נעשית על אחריותך בלבד.

פרסומות

באתר יהיו פרסומות מסוגים שונים, ומובהר כי תוכנם הנו על אחריותם של המפרסמים השונים בלבד.
כל הצעה ו/או הזמנה להציע הצעות ו/או מצג ו/או התחייבות, ככל שישנם בפרסום כלשהו, יהיו באחריות המפרסם בלבד.
הנך נדרש לבדוק את פרטי השירות או הממכר בטרם התקשרות עם מפרסם כלשהו. האתר אינו צד בכל התקשרות שלך עם מפרסם כלשהו באתר, וממילא התקשרות כזו לא תטיל כל אחריות ו/או התחייבות על האתר ו/או בעליו ו/או עובדיו.

קניין רוחני

השם “הכל כלול”, שם המתחם (DOMAIN) וסימני המסחר באתר (גם אם לא נרשמו), הנם קניינם של בעלי האתר בלבד, או במידה ופורסמו באתר על ידי צדדי ג’, של האחרונים בלבד.
זכויות היוצרים בכל הקניין הרוחני באתר לרבות, עיצוב האתר, תוכנה, יישום, טקסט, קובץ גרפי, תוכן וכל חומר אחר, יהיו שייכים לבעלי האתר בלבד, זולת אם מדובר בקניין רוחני של מפרסם כלשהו באתר ו/או של צד ג’ כלשהו אשר העניק הרשאה לאתר להשתמש בקניינו.
שימוש בקניין הרוחני באתר מחייב הסכמה בכתב ומראש של בעלי האתר ו/או של בעל הקניין הרוחני הרלוונטי אליו תופנה. הנך מתחייב שלא להפר את זכויות היוצרים של בעלי האתר ו/או זכויות צדדי ג’ המופיעים באתר.

הגבלת אחריות

הנך נדרש לבחון בזהירות ומראש, כל שימוש אפשרי באיזה מן השירותים והתכנים באתר. אין להסתמך על כל מידע ו/או עצה המובאים באתר מבלי לבודקם היטב תחילה, במקרים המתאימים עם בעל מקצוע רלוונטי.
האתר ו/או בעלי האתר ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות כלפייך בגין גלישתך הרצונית באתר, ו/או בגין השימוש באיזה מן השירותים והתכנים בו.

שיפוי

במידה ותפר איזה תנאי מתנאי שימוש אלה, הנך מתחייב לשפות את האתר ובעליו או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן רווח אשר ייגרם להם, מבלי לגרוע מכל סעד אשר עומד להם בדין (לרבות פיצויים ללא הוכחת נזק).

כללי

האתר, תכניו והשירותים המוצעים בו מוצגים לגולשים כפי שהם על מגבלותיהם, ויכול ויהיו בהם אי דיוקים וטעויות.
כמובן שהם אינם יכולים לקלוע לטעמם של כל הגולשים. תמיד שמורה לך הזכות להפסיק הגלישה באתר זה, וכך להימנע מכל טענה כנגד האתר.
האתר שומר על זכותו להתנות מתן חלק מן השירותים או כולם בתשלום כלשהו, ובלבד שהתניית התשלום תופיע מראש בצמוד לשירות הרלוונטי ותוסכם מראש על ידי הגולש.
האתר שומר על זכותו לבצע שינויים באתר ו/או בתכניו, לבטל או להוסיף שירותים באתר והכל ללא כל הודעה מראש. תנאי שימוש אלה אף הם ניתנים לשינוי, והתנאים הקובעים יהיו אלו המפורסמים באתר במועד השימוש בו.
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
×